Niejednokrotnie po sprzedaży auta okazuje się, że ubezpieczyciel w dalszym ciągu domaga się płacenia OC. Wydawać by się mogło, że wraz ze sprzedażą auta obowiązek płacenia składek przechodzi na nowego właściciela. Co więc zrobić, gdy po dokonaniu umowy sprzedaży pojawia się wezwanie do zapłaty?

 

Obowiązku sprzedającego

Zgodnie z przepisami art. 32 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własność tego pojazdu zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie zakład ubezpieczeń w formie pisemnej w ciągu 14 dni, podając dane nowego posiadacza auta. W takim wypadku po sprzedaży samochodu wymagania co do zapłaty składek i odpowiedzialność przechodzą na kupującego.

 

Co jeśli nie powiadomi się ubezpieczyciela?

W przypadku niewywiązania się z obowiązku pisemnego powiadomienia o zmianie właściciela, poprzedni właściciel ponosi z nabywcą solidarną odpowiedzialność za część składki OC należnej ubezpieczycielowi. To właśnie wierzyciel decyduje, od którego z dłużników będzie żądał spełnienia świadczenia. Oznacza to, że ma prawo żądać zapłacenia składki od poprzedniego właściciela. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach jeśli posiadacz samochodu nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

 

Różne interpretacje prawa

Zgodnie z prawem sprzedający opłaca składkę OC do dnia powiadomienia o sprzedaży pojazdu. Jeśli jednak zostanie ona uregulowana przez nabywcę, zbywca może uniknąć konieczności zapłaty składki za ten okres. Istnieją jednak również inne interpretacje, w zależności od danego ubezpieczyciela. W razie opóźnienia w poinformowaniu towarzystwa, zbywca może być zobowiązany płacić składkę za okres ubezpieczenia do dnia poprzedzającego zbycie pojazdu, natomiast nabywca od dnia nabycia pojazdu. Niektóre zakłady ubezpieczeniowe nie wymagają z kolei od sprzedającego składek, jeśli ten od razu po monicie w tej sprawie poinformuje towarzystwo. Problem może pojawić się jednak, jeśli sprzedający opłacił całą składkę – wtedy w przypadku niewypowiedzenia polisa zostanie przedłużona na kolejny rok. Zwykle jednak towarzystwo ubezpieczeniowe kontaktuje się przed upływem terminu i wtedy to sprzedający ma możliwość poinformowania o tym, że samochód zmienił właściciela.

Reklamy